Rezygnacja

W każdej chwili Pielgrzym może zrezygnować z udziału w pielgrzymce. Ze względu jednak na poniesione przez nas koszty zmuszeni jesteśmy do pobrania rekompensaty finansowej. I tak w przypadku rezygnacji:
– do 90 dni przed terminem wyjazdu zwracamy pełną kwotę nam wpłaconą,
– przy pielgrzymce samolotowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 30% wpłaconej sumy,
– przy pielgrzymce autokarowej między 90 a 60 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 20% wpłaconej sumy,
– między 60 a 30 dniem przed terminem wyjazdu zostaje potrącone 50% wpłaconej sumy,
– poniżej 30 dni przed terminem wyjazdu nie zwracamy wpłaconej sumy.
Pielgrzym może na swoje miejsce zaproponować inną osobę z tym, że przy wyjeździe do krajów, do których obowiązują wizy nie możemy dla osób zastępczych załatwić wizy.
Pielgrzym może zrezygnować z pielgrzymki bez ponoszenia kosztów własnych jeżeli po podpisaniu Umowy nastąpiły zmiany warunków pielgrzymki, jej programu lub ceny z winy APOSTOLOS.
W uzasadnionych wypadkach zwrot wpłaty będzie dokonany w ciągu 14 dni, licząc od daty zakończenia pielgrzymki.
Nie wykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia z przyczyn Pielgrzyma np. spóźnienie na zbiórkę, rezygnacja z części lub całości pielgrzymki, itp. nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy. Świadczenia opisane są w naszym Katalogu Pielgrzymkowym APOSTOLOS, a dodatkowych informacji udzielamy w naszym Duszpasterstwie APOSTOLOS